• Procediments de Gestió Tributària: assessorament i representació davant els òrgans de gestió tributària en comprovacions de valors; comprovacions limitades, etc.
  • Procediments de comprovació i Inspecció: assessorament i representació davant la Inspecció Tributària en els procediments d'investigació i comprovació de la situació tributària dels contribuents.
  • Procediments Sancionadors tributaris i administratius: assessorament i representació en tot tipus de procediments sancionadors per part de les diferents administracions públiques.
  • Procediments de Recaptació: assessorament jurídic i representació en els procediments executius tendents al cobrament de deutes, tramitació d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris i tot tipus de compensacions; tramitació de suspensió de l'executivitat de liquidacions tributàries sense prestació de garanties o amb oferiment de garanties diferents d'avals bancaris; impugnacions d'embargaments i traves de béns titularitat de tercers, recuperació de costos d'avals bancaris prestats per obtenir la suspensió de l'executivitat d'una liquidació tributària.
  • Procediments de derivació de responsabilitat per part de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social: contra administradors societaris, per successió d'empreses, per comissió d'infraccions i contra els socis per liquidació de societats.
  • Procediments de devolució d'ingressos indeguts.
  • Procediments de devolució de subvencions.
  • Responsabilitat patrimonial de l'Administració: assessorament i defensa en procediments de responsabilitat patrimonial contra l'Administració per actuacions tributàries que hagin causat un dany als contribuents.
  • Recursos i reclamacions davant de liquidacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

CONFIA EN NOSALTRES I DEFENSEM ELS TEUS DRETS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ

Contacta amb nosaltres:

TRUCA'NS AL
93 7156012 – 610 410 930

ESCRIU-NOS A
info@forumgrup.com