201602.12
0
0

Bases de dades del Tribunal Econòmic-Administratiu Central

DYCTEAC incorpora els criteris extrets de les següents resolucions del Tribunal Econòmic-Administratiu Central, així com el seu text complet lliure de referències a dades confidencials:

  • La doctrina reiterada del Tribunal Central, criteris que tenen caràcter vinculant per a tots els òrgans de l’Administració tributària de l’Estat i de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia (article 239.7 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).
  • Les resolucions que resolen els recursos extraordinaris d’alçada per a la unificació de criteri, que tenen igualment caràcter vinculant per a tots els òrgans de l’Administració tributària de l’Estat i de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia (article 242 de la Llei 58/2003 , de 17 de desembre, general tributària).
  • Així com aquelles altres resolucions en les que se sentin criteris que tot i no tenir caràcter vinculant són significatius per la seva transcendència i repercussió, de conformitat amb l’article 86.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

(*) Nota important: Les resolucions i els criteris d’elles emanats a què es fa esment en els paràgrafs anteriors es troben disponibles en dues bases de dades diferents i complementàries:

  • La Base de dades DYCTEAC que comprèn criteris i resolucions aprovats des 01/01/2009 fins al moment present a més d’alguns de dates anteriors la inclusió s’ha estimat pertinent per ser transcendent la seva pública difusió. DYCTEAC permet buscar criteris i resolucions per referències normatives concretes. Aquest tipus de cerca no es pot realitzar en DOCTRINA. Així mateix, permet la consulta de criteris i resolucions per conceptes. Si bé aquesta possibilitat existeix també en DOCTRINA, els conceptes d’aquesta són molt més generals, mentre que a DYCTEAC aprofundeixen i s’ajusten a la casuística fàctica i jurídica de cada supòsit. En DYCTEAC hi ha actualment més de 1.000 conceptes diferents que a més poden ser combinats entre si per optimitzar els resultats.
  • La Base de dades DOCTRINA (Manual d’usuari) que comprèn criteris i resolucions aprovats des 01/01/1998 fins a 31 de desembre de 2013, data a partir de la qual va cessar la seva alimentació.

Consulta la base de dades Doctrina i Criteris del Tribunal Econòmic-Administratiu Central (DYCTEAC) i la Base de dades DOCTRINA (1998 – 2013).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 3 =